top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraOsmania

Turec­kie dania wegań­skie

Kuch­nia turecka zali­cza się do kuchni śród­ziem­no­mor­skich, które cha­rak­te­ry­zują się wyko­rzy­sta­niem świe­żych i natu­ral­nych skład­ni­ków z danego regionu. Wyborne aro­ma­tyczne zioła oraz oliwa z oli­wek nie tylko pod­kre­ślają smak potraw, ale rów­nież bar­dzo pozy­tyw­nie wpły­wają na nasze zdro­wie. Duży wybór skład­ni­ków, swo­boda ich łącze­nia oraz uzy­skany ory­gi­nalny smak wpły­wają na coraz więk­szą popu­lar­ność posił­ków bez­mię­snych. Dobrym sposobem na udowodnienie tego twierdzenia jest zasmakowanie grilla wege!Tureckie potrawy vege, wegetariańskie dania kuchni tureckiej
Meze Vegan Osmania


Co na grilla wege?


Wege­ta­riań­ski grill to zna­ko­mita alter­na­tywa dla stan­dar­do­wych mię­snych potraw. To także świetna oka­zja na udo­wod­nie­nie nie­do­wiar­kom, że posiłki bez mięsa są pyszne i sycące. Z gril­lo­wa­nych warzyw możemy przy­go­to­wać róż­no­ko­lo­rowe, peł­no­war­to­ściowe i zara­zem smaczne potrawy.

Pro­po­zy­cji dań wege­ta­riań­skich jest wiele. Dania z grilla Warszawa to miej­sce, gdzie ser­wuje się prze­ką­ski „Meze”. Zestawy dla wege­/ve­gan w postaci kolo­ro­wych i pożyw­nych tale­rzy z róż­no­rod­nymi meze cie­szą się ogromną popu­lar­no­ścią.


Zestawy dla vegan & wege


Zestawy skła­dają się z 6 lub 10 meze do wyboru. Z reguły przy­stawki to nie­wiel­kie posiłki, które świet­nie pobu­dzają ape­tyt i są wstę­pem do więk­szej uczty. Dania wegańskie tureckie to duży wybór prze­ką­sek, które są w sta­nie zastą­pić cały obiad.

Talerz wege­ta­riań­ski pozwala na skosz­to­wa­nie takich skład­ni­ków jak:

  • Falafel;

  • bia­łego sera z Tur­cji;

  • pasty z cie­ciorki;

  • jogurtu z zio­łami i ogór­kami;

  • pasty z papryki i pomi­do­rów;

  • liści wino­gron nadzie­wane orze­chami, rodzyn­kami i ryżem;

  • pasty z bakła­żana z czosn­kiem i jogur­tem;

  • kotle­tów z czer­wo­nej socze­wicy;

  • sma­żo­nych roga­li­ków z serem poda­wa­nych z tzat­ziki.

Tur­cja to popu­larny kie­ru­nek wyjaz­dów na waka­cje. Warto zapo­znać się kuch­nią turecką, która kusi dużym wybo­rem nowych sma­ków. Dania z grilla Warszawa to przy­cią­ga­jące wzrok i kuszące zapa­chem potrawy, które zadowolą każdego miło­śni­ka kuchni wege­ta­riań­skiej.

149 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page